İLİM EĞİTİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI

İLEKDAV 500 png logo

DOĞU BÖLGELERİNDE MEDRESENİN YERİ…

Yüz yıllardan beri Türkiye’nin Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren bu hasbî ve gönüllü eğitim kurumları dinî, içtimaî, ahlakî ve ilmî alanlarda çok önemli roller üstlenmiştir. Bölgenin geçirmiş olduğu birçok travmaya rağmen hala dinî hiss bölgede daha ağır basmaktadır. Tevhid-i tedrisat kanunuyla illegal bir zemine itilen medreseler devletin yasakçı zihniyetiyle büyük bir yara aldı; ancak tamamen ölmedi. Devletin her türlü kanunî takip ve psikolojik baskısına rağmen halkın desteği ile aksak bir şekilde de olsa faaliyetine devam etti. Medrese en ağır darbeyi modernitenin bölgeye girmesiyle aldı. Modernitenin ürünü bölgedeki menfî gelişmelerin, medresenin zayıfladığı ve öncülük rolünü kısmen kayıp ettiği döneme denk gelmesi hiç de tesadüfî değildir
Medrese toplumun dinî ve ahlakî yapısını güçlendirdiği gibi toplumun bilgilenmesi, eğitilmesi, sosyal barışın sağlanması, kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve insanlarda helal ve haram bilincinin pekişmesi hususlarında da çok önemli işlevlere sahiptir. Batılılaşma projesi çerçevesinde devre dışı bırakılan bu emektar kurum bir yardım elini beklemektedir.

İLEKDAV NEDEN KURULDU?…

Modernitenin genelde ülkede ve özelde de bölgede etkin olması sonucunda İslamî ilimler Türkiye ölçeğinde ciddi bir kriz dönemine girdi. Modern İlahiyatlar kaliteli akademisyenler yetiştirme istidadını gösterse bile duruşlarıyla, ilmî birikimleriyle, İslamî ve ahlakî hassasiyetleriyle topluma rehberlik ve öncülük eden “alim”leri yetiştirmekten uzaktır. Dolayısıyla ülkenin baskıcı ve yasakçı zihniyetten kurtulmaya ve kendi mirası ve öz değerleriyle buluşmaya çalıştığı bu dönemde bu emektar kurumu yeniden değerlendirmek ve sahip çıkmak gerekir. Ayrıca doğu bölgelerinde her türlü olumsuzluklara rağmen hala hatırı sayılır bir çoklukta medrese mensubu kimseler vardır. Bunları bir araya getiren, resmî makamlar nezdinde haklarını savunan, icra ettikleri dinî ve içtimaî vazifelerde ve eğitim faaliyetlerinde onlara rehberlik eden ve onları bir araya getiren bir sivil yapı yoktur. Oysa ki, bölgede yaşanan gelişmeler acil bir şekilde böyle bir yapının kurulmasını zorunlu hale getirmektedir.
Medrese mensupları yaşadıkları zor şartlar ve imkansızlıklar nedeniyle icra ettikleri eğitim öğretim faaliyetinde çağın avantajlarından istifade edememektedirler. Hem eğitim müfredatında hem toplumla kurulacak iletişimde hem de diğer bir çok alanda bu emektar kuruma rehberlik edecek bir yapı zaruret kesp etmiştir.

İLEKDAV KİMLERDEN OLUŞUR?…

İLEKDAV Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hatırı sayılan, toplum güvenini kazanan saygın medrese mensubu alimlerden oluşmaktadır. Bölgede yüzlerce saygın alimin katılımı ve katkısıyla mütaddit toplantılar yapıldı. Kamu oyunun tam desteği alındıktan sonra D.Bakır merkezde vakfın kurulmasına karar verildi ve bunun için hukuki süreç başlatıldı. Vakfın yasal organlarının yanı sıra aralarında medrese alimi, akademisyen, iş adamı ve araştırmacıların da bulunduğu 50’ye yakın kişiden oluşan yüksek istişare kurulu vardır. Ayrıca doğu illerinin tamamına yakınında vakfın temsilcileri bulunmaktadır.
İLEKDAV sosyal dayanışma faaliyetlerinin yanında, medreselerin yeniden inşa ve ihyası için bu güne kadar; D.Bakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Muş ve Bingöl illerinde her birine yüzlerce alim ve akademisyenin yanı sıra; vali, belediye başkanı, kaymakam ve müftü gibi resmi zevatın iştirakiyle toplam 13 bölgesel toplantı, iki yüksek istişare kurulu taoplantısı ve biri medrese müfredatı diğeri de başbakan yardımcısı Sayın Emrullah İşler’in de katıldığı çözüm süreciyle ilgili iki tane de çalıştay yapmıştır.

İLEKDAV’IN HEDEFLERİ…

İLEKDAV’ın gerçekleştirmek istediği hedeflerini 27 madde ile kamuoyuna deklare etti. Bu hedefleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
1– Bölgede yönlendirici ciddi bir kitle rolünde olan medrese mensuplarını ve alimlerini bir vahdet çatısı altında toplamak,
2– Şu ana kadar illegal bir şekilde faaliyet gösteren bu eğitim kurumunu legal bir yapıya kavuşturmaya gayret etmek,
3– Toplum nezdinde ciddi saygınlıları olan bölge alimlerini toplumu irşat etmeye motive etmek ve bu irşat faaliyetlerini ulaşılamayan kesimlere götürmek ve dinin değişik nedenlerle bozulan imajını düzeltmek için stratejiler geliştirmek,
4– Toplumda yayılmaya yüz gösteren ve gittikçe daha fazla yaygınlık kazanan uyuşturucu, sigara, fuhuş ve kumar gibi sari hastalıklarla mücadele etmek,
5– Medrese müfredatını revize ederek çağın taleplerini karşılayabilecek bir program geliştirmek ve medreseleri yeniden inşa etmek,
6– İlahiyat gibi Modern eğitim gören kurumlarla klasik yöntemlerle eğitim gören medrese arasında iletişim kurmak için gayret etmek. Zira her iki kurumun da birbirlerinde istifade edebilecekleri çok ciddi hususların olduğu kesindir.
7– Uzun Vadede toplumu yönlendirecek ilim insanında tefekkür melekesini geliştirecek stratejiler geliştirmek.